JURIDISCHE INFORMATIE

ALGEMEEN

De Website walcom.be is ontworpen en wordt beheerd door de vennootschap WALCOM BUSINESS SOLUTIONS SA, met maatschappelijke zetel te Rue Phocas Lejeune 24, 5032 Isnes (België), BTW : BE0678 686 036. WALCOM BUSINESS SOLUTIONS SA is een handelsnaam die is ingeschreven in het Handelsregister van de Stad Brussel (België) onder het ondernemingsnummer BTW : BE0678 686 036

De persoon die instaat voor het beheer van de Website is Alexis DOCLOT.

Deze juridische informatie heeft betrekking op alle personen die de Website “walcom.be” bezoeken op het volgend adres http://www.walcom.be/ en alle personen die via deze Website een aankoop willen doen, hierna “de gebruiker” genoemd.

TOEPASSINGSGEBIED

Het gebruik van de Website www.easyconference.be is onderworpen aan de naleving van onze algemene voorwaarden alsook ons privacybeleid. Dit document dient samen met de twee voornoemde documenten te worden gelezen. Door deze Website te bezoeken, verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene gebruiksvoorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard. De Gebruiker garandeert dat hij “AS Mobility” of de aangeboden diensten niet zal gebruiken voor illegale doeleinden en verbindt zich ertoe om de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving na te leven.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade die hij zou toebrengen aan easyconference.be of aan derden, door niet-conform gebruik van de Website en de aangeboden diensten. Indien de Gebruiker zijn wettelijke of contractuele verplichtingen schendt, behoudt WALCOM BUSINESS SOLUTIONS SA zich het recht voor om alle wettelijke en gerechtelijke stappen te ondernemen om deze schending stop te zetten.

KWALITEIT VAN DE INFORMATIE EN DIENSTVERLENING

De hyperlinks op de portaalsite van eASy Conference die gebruikers doorverwijzen naar andere Websites kunnen WALCOM BUSINESS SOLUTIONS SA niet aansprakelijk stellen voor de inhoud van deze Websites. De Gebruiker zal hun gebruiksvoorwaarden dienen na te leven.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, lay-outs, illustraties en andere samenstellende elementen van de Website zijn auteursrechtelijk beschermd of, in geval van databases, door een specifiek recht beschermd. Al deze elementen zijn eigendom van WALCOM BUSINESS SOLUTIONS SA of, in voorkomend geval, van een derde bij wie WALCOM BUSINESS SOLUTIONS SA de nodige vergunningen heeft verkregen. De elementen op de Websites van het domein easyconference.be blijven dus het eigendom van de vennootschap WALCOM BUSINESS SOLUTIONS SA, zelfs nadat ze werden gedownload.

Tenzij anders vermeld, mag tekstuele of numerieke informatie die op de Website wordt vermeld, gratis worden gebruikt mits vermelding van de bron en uitsluitend voor gebruik dat noch commercieel, noch publicitair is. Daarentegen is elke reproductie voor commerciële of publicitaire doeleinden van dergelijke informatie, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van andere elementen van de site, zoals grafische elementen, afbeeldingen, geluiden of computertoepassingen, strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elk verzoek ter zake dient te worden gericht aan de vennootschap WALCOM BUSINESS SOLUTIONS SA (infob2b@walcom.be).

BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

We herinneren u eraan dat allerhande informatie kan worden geraadpleegd op WALCOM BUSINESS SOLUTIONS SA of via deze Website. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de ouders om de informatie na te gaan die de minderjarigen raadplegen en indien nodig de toegang tot easyconference.be te beperken.

CREATIE VAN HYPERLINKS NAAR DE WEBSITE

WALCOM BUSINESS SOLUTIONS SA geeft toestemming tot het maken van oppervlaktelinks (surface linking) die verwijzen naar de homepage van de Website of naar elke andere pagina in zijn geheel, zonder dat daartoe een voorafgaand verzoek nodig is. De schriftelijke toestemming van WALCOM BUSINESS SOLUTIONS SA is echter wel vereist voor het gebruik van technieken die erop gericht is de hele Website of een deel ervan op te nemen in een Website en daarbij de precieze herkomst van de informatie, zelfs gedeeltelijk, te verhullen of aanleiding te geven tot verwarring over de herkomst van de informatie, zoals framing of in-lining. Elk verzoek ter zake dient schriftelijk te worden gericht aan de vennootschap (infob2b@walcom.be).

INFORMATIEOVERDRACHT

Illegale, dreigende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, provocerende, pornografische of godslasterlijke informatie of andere informatie die een civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen doen ontstaan volgens de wetgeving van het grondgebied waarop deze Website betrekking heeft, mag niet worden overgedragen.

Préférences

Quand vous visitez un site, certaines informations sont gardées en mémoire par votre navigateur sous forme de cookies. Vous pouvez changer ici vos préférences. Il se pourrait que bloquer ces cookies ait un impact sur votre expérience utilisateur et sur les services que nous offrons.

Cliquez ou désactiver les contenue personnalisé.

Cliquez pour activer ou désactiver le tracking vers Google Analytics.

Cliquez pour activer ou désactiver Google Fonts.

Cliquez pour activer ou désactiver Google Maps.

Cliquez pour activer ou désactiver les vidéos incorporées.

 
 
 
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies permettant le partage de votre expérience, ainsi que le bon fonctionnement et la mesure d’audience de notre site internet.
Ga naar de inhoud